Надлежности

ЗАКОН

о основама система образовања и васпитања

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

број 88/2017 од 29. септембра 2017. године

Школска управа

Члан 31.

За обављање стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања рада установа, давање подршке развојном планирању и унапређивању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених законом, у Министарству се образују организационе јединице за обављање тих послова ван седишта Министарства – школске управе, у складу са законом.

Министарство у оквиру школске управе:

1)    обавља стручно-педагошки надзор у установама;

2)    планира и спроводи спољашње вредновање рада установа;

3)    прати стручно усавршавање наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и секретара установе и даје предлоге за стручно усавршавање, а ради унапређивања личног и професионалног развоја запослених и укупног рада установе;

4)    даје подршку развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и унапређивању квалитета образовања и васпитања, као подршка самовредновању и спровођењу спољашњег вредновања;

5)    учествује у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и прати његово остваривање;

6)    обезбеђује све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете;

7)    сарађује са свим надлежним органима, службама и организацијама на територији за подручје за које је школска управа образована;

8)    учествује у планирању мреже установа;

9)    обавља и друге послове, у складу са законом и другим прописима.