Развојно планирање

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Законски оквир за развојно планирање

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Развојно планирање-презентација

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Структура рaзвојног планa